REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I REGULAMIN WYDARZENIA „AKADEMIA INWESTORA”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.akademiainwestora.eu prowadzony jest przez Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, NIP 9522206461.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.akademiainwestora.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.akademiainwestora.eu wymaga akceptacji Regulaminu.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu przez Klienta, Konsumenta albo Przedsiębiorcę lub podania przez Klienta, Konsumenta albo Przedsiębiorcę nieprawdziwych albo niewystarczających danych.
 • 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. Regulamin – regulamin sklepu internetowego www.akademiainwestora.eu.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.akademiainwestora.eu umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. Sklep – strona pozwalająca na dokonanie zakupu produktów Sprzedawcy działająca pod adresem www.akademia.inwestora.eu.
 4. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży w Sklepie.
 8. Sprzedawca/Usługodawca – Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, NIP 9522206461
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Sklep www.akademiainwestora.eu prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia, szkolenia i subskrypcje do usług elektronicznych.
 3. Informacje o Produktach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy uzgadniane są indywidualnie z Klientem w zależności od wybranej formy dostawy lub określone w Regulaminie.
 5. Zamówienia można składać poprzez Sklep za pomocą Formularza Zamówień 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po akceptacji Regulaminu, złożeniu zamówienia poprzez Formularz Zamówienia i dokonaniu płatności.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail podany w momencie składania zamówienia w Formularzu Zamówienia
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym przedmiotu sprzedaży, warunków dostawy;
 2. sposób i termin płatności;
 3. formularz reklamacyjny;
 4. formularz odstąpienia od umowy;
 5. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 • 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: (mBank S.A.) 12 1140 2004 0000 3702 8211 4604. W tytule przelewu należy wpisać „Akademia Inwestora”.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez Klienta;
 5. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone lub opłacone przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia są anulowane.
 • 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Koszty dostawy Produktu wynosi 0 zł.
 2. Dostawa zakupionych w Sklepie Produktów realizowana jest na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta adresu poczty eklektycznie, który jest niepełny, nieaktywny czy do którego Klient nie posiada dostępu. Przesłanie produktu na podany przez Klienta adres uważa się za wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.
 • 7 REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 2. W zakresie produktów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w ciągu dwóch lat za brak zgodności towaru z treścią cyfrową lub usługą cyfrową która wystąpiła lub ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 3. Towar jest zgody z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 1. Towar, aby został uznany za zgodny z umową, powinien:
  1. nadawać się do celów,do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać,
  3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Uzasadnione oczekiwania konsumenta względem towaru uwzględniającharakter towaru oraz publiczne zapewnienie (np. w reklamie lub na etykiecie) złożone przez sprzedawcę w tym zakresie (jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu), chyba że sprzedawca wykaże, że:

nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób;

publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta – Sprzedawca zwraca cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
 4. Reklamacje związane z Umową sprzedaży Klient może składać w:
  1. formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@duoinvest.pl;
  2. listownie na adres Sprzedawcy Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa;
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji i żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana listownie lub na adres poczty elektronicznej z której Sprzedawca otrzymał reklamacje.
 7. W celu złożenia reklamacji klient może skorzystać z udostępnionego mu formularza reklamacyjnego.
 • 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Termin 14 dni liczony jest od dnia w którym Klient otrzymał zakupiony Produkt.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru osobie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres Sprzedawcy Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient podczas zakupu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminy, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku Umowy Sprzedaży której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji i indywidualne zamówienia Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 8. Polityka Prywatności RODO oraz plików Cookies dostępna pod adresem https://akademiainwestora.eu/polityka-prywatnosci/.

 ______________________________

Załącznik numer 1 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny

 

Miejscowość, data

Duoinvest.pl sp. z o.o.

 1. Korkowa 24a

04-502 Warszawa

 

Imię i nazwisko klienta

Adres klienta

 

Reklamacja towaru (żądanie naprawy/wymiany)

Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……….. [nazwa towaru] jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ……….. Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu……….. W związku z tym na żądam:

 • wymiany towaru na nowy*
 • nieodpłatnej naprawy towaru*

 

………………………

Podpis klienta

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 ______________________________

Załącznik numer 2 do Regulaminu – Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Miejscowość, data

Duoinvest.pl sp. z o.o.

 1. Korkowa 24a

04-502 Warszawa

Imię i nazwisko Klienta

Adres klienta

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.

 

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto………………………………………………../w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

………………………

Podpis klienta

 

* Niepotrzebne skreślić

 ______________________________

Załącznik numer 3 do Regulaminu – INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia otrzymania Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą listowną na adres Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa albo drogą elektroniczną na adres biuro@duoinvest.pl;

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.