POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO ORAZ PLIKÓW COOKIES

 • §1
 1. Administratorem danych osobowych jest DUOINVEST.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 24A wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000843142, e-mail: biuro@duoinvest.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe są to informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby rejestrującej się w Serwisie www.duoinvest.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych oznacza oznaczają wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach związanych z umożliwieniem Użytkownikowi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz ich prawidłowym i kompletnym wykonaniem, w szczególności w przedmiocie zawarcia lub wykonania umowy, w tym także rozliczeń, trybu rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji.
 6. Rodzaj danych osobowych, które będą przetwarzane to imię, imiona, nazwisko, firma przedsiębiorcy, numer ewidencji podatkowej NIP, REGON, numer KRS, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres dla doręczeń, adres e-mail, telefon i inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie.
 • §2
 1. Cel przetwarzania danych osobowych, zakres oraz podmioty, którym udostępniane są dane osobowe wynikają z dobrowolnej zgody Użytkownika udzielonej Administratorowi oraz prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 3. weryfikacji tożsamości Klienta;
 4. komunikacji z Klientem;
 5. wysyłki newsletteru (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie);
 6. promocji i przedstawienia oferty Administratora albo podmiotów powiązanych z Administratorem nawet w sposób nieformalny albo pośredni;
 7. marketingu, remarketingu, afiliacji produktów i oferty Administratora albo podmiotów powiązanych z Administratorem nawet w sposób nieformalny albo pośredni;
 8. działań analitycznych i statystycznych;
 9. ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 10. windykacji należności;
 11. realizacji umowy.
 12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być ujawnione pracownikom, współpracownikom, osobom trzecim i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w celu i zakresie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania i zmiany danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownik zgłasza wystąpienie z uprawnieniem do wyżej wymienionych praw na adres biuro@duoinvest.pl.
 14. Cofnięcie zgody przetwarzania danych osobowych nie wpływa na zakres i charakter świadczonych przez Administratora usług w ramach serwisu.
 15. Administrator podejmie wszelkie dostępne środki techniczne celem zabezpieczenia danych osobowych oraz ochrony przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym stosując wszelkie niezbędne środki i rozwiązania techniczne.
 16. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • §3
 1. Administrator w ramach funkcjonowania serwisu gromadzi i zbiera informację za pomocą plików „cookies”. Zbieranie plików „cookies” dostarcza Administratorowi danych statystycznych i wspiera poprawne oraz celowe świadczenie usług przez Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo określić zakres dostępu plików „cookies” dla urządzenia z którego korzysta w ramach serwisu.
 3. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie w najszerszym zakresie.
 4. Administrator ma prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian w Polityce prywatności RODO oraz plików Cookies.
 5. Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach Polityce prywatności RODO oraz plików Cookies.
 • §4

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.